Per mitjà de la present Política de Privacitat, li informem sobre la recopilació, tractament i ús de les dades personals per l'Ajuntament de Premià de Mar a través de la present web: https://museuestampacio.pdm.cat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?
Identitat del responsable:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR amb NIF P0817100A
Direcció: Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar
Telèfon: 937417400
Correu electrònic: [email protected]
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

Amb quina finalitat tractem les dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

Des de l´Ajuntament de Premià de Mar a través de la present pàgina web del Museu de l'Estampació tractem les seves dades personals que ens facilita així com les que deriven de la relació amb nosaltres per les següents finalitats:

  • Donar resposta a les consultes i suggeriments que vostè ens fa arribar a través del formulari de contacte.

La base que legitima el present tractament és la relació contractual d’acord amb l‘article 6.1 b) del RGPD

  • Gestionar la reserva d’entrades a través de la nostra pàgina web, així com la seva participació en activitats organitzades pel Museu de l’Estampació.

La base que legitima el present tractament és la relació contractual d’acord amb l‘article 6.1 b) del RGPD.

  • Vigilar els béns i instal·lacions del Museu de l'Estampació mitjançant el sistema de videovigilància.

La base que legitima el present tractament és l’interès públic del que disposa l’Ajuntament de Premià de Mar d’acord amb l’article 6.1 e) del RGPD.


Quant temps conservarem les seves dades?

L’Ajuntament de Premià de Mar conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals es vàrem recollir o bé fins que retiri el seu consentiment o mentre que vostè no sol·liciti la supressió dels mateixos. 

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals, hagi sol·licitat la seva supressió, d’acord amb l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran degudament bloquejats durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin. 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

L’Ajuntament de Premià de Mar podrà comunicar les seves dades quan existeixi una obligació legal que així ho estableixi.

Així mateix, per prestar-li el serveis, comptem amb proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte de l´Ajuntament de Premià, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les seves dades per finalitats pròpies. 

Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

No hi ha transferència internacional de dades personals.

Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats atenent a les dades personals facilitats?.

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.

Quins son els seus drets com titular de les dades? 
Els drets que vostè pot exercir, com titular de les seves dades personals son els que s’indiquen a continuació: 

Accés | Podrà obtenir confirmació si  l´Ajuntament de Premià de Mar tracta les dades personals, així com, consultar les dades personals inclosos en els tractaments de  l´Ajuntament de Premià de Mar. | Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a  l´Ajuntament de Premià de Mar:  Carrer del Nord 60, (08330) Premià de Mar, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent:  [email protected]

Rectificació | Podrà modificar les dades personals quan siguin inexactes, així com, completar aquelles dades que siguin incompletes.
Supressió | Podrà sol·licitar l’eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que vàrem ser recollits.
Oposició | Podrà sol·licitar que no es tractin les dades personals. L´Ajuntament de Premià de Mar deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o defensa  de possibles reclamacions.

Limitació del tractament | Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents: Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; Quan el tractament es il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús; Quan  l´Ajuntament de Premià de Mar no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l’exercici o defensa de reclamacions; Quan s’hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
Portabilitat | Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’hagin obtingut de la seva relació contractual amb  l´Ajuntament de Premià de Mar, així com a transmetre’ls a una altra entitat.

Si considera que l´Ajuntament de Premià de Mar no ha tractat les dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Política de devolucions / cancel·lació
Un cop feta la reserva ja no serà possible la devolució del preu de les entrades.